سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حسین ربیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
عبدالرضا کبیری سامانی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
حمید رضا صفوی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

پرش هیدرولیکی از نوع جریانهای متغیر سریع بوده و کنترل و مهار آن الزامی است. در صورتیکه انرژی جریان در مسیر حرکت به طور تدریجی کاهش یابد، پرش هیدرولیکی محدود میشود. بدین منظور یک مدل تحلیلی برای تعیین پروفیل سطح سازه تبدیل در شرایط هیدرولیکی مختلف ۶ برای تبدیل رژیم جریان از فوقبحرانی به زیربحرانی بدون وقوع پرش هیدرولیکی ارائه شد. بر مبنای نتایج / ۱ تا ۵ / برای اعداد فرود در محدوده ۵ بدست آمده از مدل تحلیلی، به بررسی آزمایشگاهی امکان تغییر رژیم جریان در شرایط عدم شک لگیری پرش هیدرولیکی پرداخته شده است. در مدل آزمایشگاهی به بررسی ویژگیهای هیدرولیکی جریان بر روی سازه تبدیل در این تغییر رژیم بر اساس مشاهدات و انداز هگیر یهای مربوط به جریان پرداخته شده است.