سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمود برقعی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
ابوالفضل نظری – کارشناس ارشد آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا دائمی – رئیس پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب

چکیده:

اتصال کانالها، پدید های است که در رودخان هها و کانالهای آبیاری و زهکشی رخ می دهد. این پدیده در رودخانه ها بخصوص در محل اتصال دو شاخه از کانال پیچید هتر بوده بطوری که باعث فرسایش و رسوب گذاری در بعضی نقاط رودخانه م یشود که بخشی از تغییرات مورفولوژیکی رودخانه شناخته م یشود. علیرغم اینکه در مورد الگوی جریان دراتصالات کانالهای باز تحقیقات نسبتًا زیادی انجام گرفته ولی در مورد مسئله فرسایش و الگوی رسوب کار تحقیقاتی زیادی صورت نگرفته است. لذا، در این تحقیق با استفاده از مدل آزمایشگاهی بررسی رسوب و فرسایش در جریان زیربحرانیانجام گرفته است. اتصال کانال مورد نظر ٩٠ درجه و با سه اندازه دانه رسوب غیرچسبنده است. از جمله متغیرهای دیگر،نسبت دبی درکانال اصلی و شاخ ههای فرعی و سه نسبت عرض کانال شاخه فرعی به اصلی م یباشد. نهایتًا، نتایج آزمای شها بصورت منحن یهایی تنظیم و ارائه گردیده است.