سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صادق رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی م
سعید زینالی هریس – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مش
فرشاد فرزین – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور اندازه گیری افت فشارحاصل از افزودن نانوذرات آلومینا به روغن توربوکمپرسور سیستم آزمایشگاهی مورد نظر طراحی و ساختهشد نانوسیال با درصد های حجمی ۰/۱% ، ۰/۳% و ۰/۵% و ۰/۷% از نانوذرات آلومینا مورد بررسی قرارگرفت نتایج آزمایشگاهی نشان دهنده افزایش افت فشار نانوسیال روغن توربوکمپرسور با افزایش درصد حجمینانوذرات آلومینا می باشد در درصدهای حجمی پایین نانوذرات افت فشار افزایش چندانی پیدا نمی کندولی با افزایش درصد حجمی نانوذرات افت فشار تا حدود ۲۵% نسبت به روغن خالص توربوکمپرسور افزایش پیدا می کند.