سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین شاهنده – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدمحمدامین کوچکی محمدپور – دانشجوی کارشناس یارشد
محمدرضا مقبلی – هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر عوامل موثربرافت فشارحاصل ازعبور سیال از درون مونولیت متخلخل پلی امولسیون با درصد بالای فاز درونی PolyHIPE مورد بررسی قرارگرفته است برای این منظور مونولیت های PolyHIPE) با ضخامت و میزان تخلخل مختلف پارامترهای ساخترای مونولیت درمحیط آزمایشگاه تهیه شده است همچنین اثربرخی عوام لموثر نظیر دمای سیال فرایندی و سرعت سیال پارامترهای عملیاتی برمیزان افت فشار مورد بررسی قرارگرفته است نتایج بدست آمده نشان میدهد که با افزایش دما و کاهش سرعت جریان سیال و ضخامت مونولیت افت فشارکاهش می یابد همچنین تغییرات افت فشار برحسب میزان تخلخل مونولیت رفتار غیرخطی همراه با یک نقطه کمینه را نشان میدهد .