سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن گلیج – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی قمشی – استاد گروه مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز
حامد ارجمندی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-رودخانه دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی کاهه – دانشجوی دکترای سازههای آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در برخورد توده جریان غلیظ با توده سیال ساکن، جریان غلیظ به درون سیال ساکن نفوذ کرده که باعث ایجاد مکان غوطهوری شده و عمق غوطه وری را باعث می شود. در تمامی آزمای شها ارتفاع غوطهوری در دبیهای مختلف از سیال غلیظ و تفاوت دانسیته ۶ ، ۹ ، ۱۳ و ۱۶ گیلوگرم بر مترمکعب برای سه شیب۸ ، ۱۲ و ۱۶ درصد اندازهگیری شد. سپس با استفاده از مدل Flow-3D ارتفاع نقطه غوط هوری برای شرایط آزمایشگاهی موجود شبی هسازی شد. بررسی مقایسهای نشان داد که عمق غوط هوری برآورد شده با استفاده از Flow-3D نسبت به مقادیر اندازه گیری شده بیشتر بوده به گون های که به طور متوسط برای شیب ۱۲ درصد مدل ریاضی حدود ۳۰ درصد نتایج را بیشتر پی شبینی نموده و این در حالی است که برای کلیه شی بها به طور متوسط نتایج حاصل از مدل، ۲۷ درصد بیشتر از مقادیر اندازه گیری شده می باشد.