سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی ابراهیم زاده – مربی گروه عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
محمد حسین امین فر – دانشیار دانشکده عمران ، دانشگاه تبریز

چکیده:

یکی از روشهای پایدار سازی شیروانیهای خاکی استفاده از میل مهار یا همان Soil Nailing می باشد . که در این روش با جاگذاری میل مهار در داخل خاک شیروانیهای خاکی با شیب تند پایدار می گردد.در این تحقیق به بررسی اثر پارامترهای مختلف نظیر طول، قطر، زبری سطح، سختی و زاویه نصب میل مهارها در مقاومت برشی توده خاک مسلح شده با روش Soil Nailing پرداخته شده است. بدین منظور از جعبه برش مستقیم موجود در دانشکده عمران دانشگاه تبریز استفاده شده است.نمونه خاک مورد استفاده در آزمایشات ، خاک SPگذرنده از الک نمره ۱۶ می باشد. به منظور بررسی اثر قطر و طول میل مهار از میله هایی به قطر ۶، ۸ میلیمتر در طولهای ۳۵ و ۵۵ سانتیمتر استفاده شده است. در کلیه آزمایشات حین اعمال نیروی برشی و بروز تغییر مکانهای برشی تا رسیدن به مقاومت برشی نهایی، قرائت های مربوطه انجام شد و حداکثر نیرویبرشی لازم جهت وقوع گسیختگی برای هر حالت ثبت گردید تا میزان بهبود مقاومت برشی مشخص گردد.نتایج این تحقیق ضمن تایید مطالعات پیشین در این زمینه، مشخص می نماید که افزایش زاویه نصب میل مهارهای زبر از۰درجه به ۱۵ درجه موجب بهبود عملکرد سازه و افزایش مقاومت برشی سازه می گردد . در مورد میل مهارهای صاف این مهمدر زاویه ۰ درجه (عمود بر سطح برش) اتفاق می افتد. همچنین مشخص گردید که افزایش زبری سطح و سختی , و قطر میل مهار موجب افزایش مقاومت توده خاک مسلح شده با روش Soil Nailing می گردد .