سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

تورج صمیمی بهبهان – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

چکیده:

یکی از مسائل مورد علاقهمهندسین هیدرولیک بررسی عمق آبشستگی در پایه پلها ست و یکی از روشهای مقابله با ابشستگی و فرسایش استفاده از پانلهای عمقی صفحات مستغرق بوده استدر این مقاله با آزمایش برروی یک فلوم بطول ۲۰ متر عرض ۰٫۷ متر وارتفاع ۰/۶ متر و همچنین استفاده از صفحاتی با ابعاد مساوی و اشکال مختلف سعی شده اثر شکل متفاوت صفحات بر روی آب شستگی پایه پلها مورد بررسی قرارمیگیرد صفحات نامبرده از نوع ورق گالوانیزه با ضخامت ۱ میلی متر ارتفاع خارج از بستر ۷ سانتی متر و عرض ۱۵ سانتی متر می باشد مشخصات هندسی صفحاتی که در این تحقیق مورد استفاده قرارگرفته اند عبارتست از صفحه نوع اول که دارای یک زاویه ۲۰ درجه در وسط صفحه دوزاویه ایی می باشند و قرار گیری صفحات نوع اول به این صورت است که نیمه اول این صفحات با جریان زاویه ۱۰ درجه و نیمهدوم زاویه ۳۰ درجه دارند و صفحه نوع دوم دارای یک قسمت تخت و یک قسمت به شکل ربع دایرهمی باشد. انحنادار که قسمت تخت آن با جریان زاویه ۲۰ درجه می سازد همچنین پایه مورد استفاده دراین آزمایشات بشکل دایره ای با شعاع ۱۰ سانتی متر میب اشد