سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جلال بازرگان – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه زنجان
حمید اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران ژئوتکنیک دانشگاه زنجان

چکیده:

فیلتر یکی از اجزای مهم سازه های خاکی هیدرولیکی است که به عنوان یک خط دفاعی از فرسایش پیش رونده خاک مبنا در اثر نشت غیر -منتظره جریان نفوذی جلوگیری می نماید. اندرکنش میان فیلتر و خاک مبنای قابل فرسایش، پدیده پیچیده ای است که به عوامل متعددی وابستهاست و همواره محققان را در شناخت هر چه بهتر رفتار سیستم فیلتراسیون با چالش مواجه ساخته است، لذا لزوم تحقیقات بیشتر در این زمینه احساسمی شود. در این میان شناخت فیلتراسیون خاکهای واگرا به دلیل پتانسیل فرسایش پذیری بالای این نوع خاکها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مدلسازی آزمایشگاهی و بررسی تجربی، بهترین روش جهت شناخت عملکرد سیستم خاک فیلتر می باشد. جهت بررسی فیلتراسیون خاکهای –واگرا، یک دستگاه آزمایش فیلتر با قابلیت اعمال هد جریان کنترل شده و اندازه گیری گرادیان هیدرولیکی در مسیر جریان، توسط مولفین طراحیو ساخته شد و بر روی نمونه های مختلف خاک واگرا ) با درصد واگرایی متفاوت( آزمایشات فیلتر صورت پذیرفت.در این مقاله اثر میزان واگرایی خاک مبنا بر تغییرات دبی خروجی نسبت به زمان، برای گرادیانهای هیدرولیکی مختلف در حالت فیلتر موفق و ناموفق مورد ارزیابی قرار گرفته است