سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان پارسی – کارشناس ارشد سازه های آبی
مهدی بهداروندی عسکر – دانشجوی دکترای سازه های آبی دانشگاه شهید چمران
منوچهر فتحی مقدم – دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
ایوب کاظمیان زاده – گروه سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

شرایط هیدرولیکی حوضچه آرامش بخصوص میزان دبی عبوری از سرریز و شوت و همچنین محل تشکیل پرش هیدرولیکی نقش بسزایی بر روی نوسانات سرعت جریان در حوضچه آرامش دارد. با توجه به اهمیت این مطلب در طراحی و ساخت حوضچه آرامش ، تاًثیر جا به جایی محل تشکیل پرش هیدرولیکی ومیزان دبی عبوری از سرریز و شوت بر نوسانات سرعت در حوضچه آرامش سد گلابر با استفاده از مدل فیزیکی با مقیاس ۱:۳۰ در چهار دبی ۲۲۱/۷، ۳۵۵/۸، ۴۵۰، ۵۹۲/۹ متر مکعب برثانیه که شامل دبی ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ ساله مورد بررسی قرار گرفت و مقادیر سرعت جریان در مقاطع مختلف کف حوضچه آرامش اندازه گیری شده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده روند نوسانات سرعت جریان در حوضچه آرامش بشدت تحت تاثیر میزان دبی و محل تشکیل پرش هیدرولیکی می باشد.