سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید عباسی – پژوهشگاه صنعت نفت، ضلع غربی استادیوم آزادی، پژوهشکده اکتشاف و تولید،
عباس شهرآبادی – پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده اکتشاف و تولید، مرکز مطالعات ازدیاد بردا
حسین علنقیان – پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده اکتشاف و تولید،واحدپژوهش زمین شناسی نفت

چکیده:

در این مقاله تکیه اصلی بر روی اثر پذیری تعدادی از پارامترها بر روی کاهش نفوذپذیری در سنگ مخزن درفرآیند تزریق آب می باشد. در اینجا علاوه بر اشاره به پارامترهایی نظیر فشار و شدت جریان تزریقی سعیمیگردد اثر شکاف ایجاد شده در نمونه سنگ مخزن در مدل فیزیکی از دیدگاه صدمه دیدگی سازند مورد بررسی قرار گیرد. ساختار سنگ مخزن و هتروژنیتی سنگ از دیگر عواملی است که پدیده آسیب دیدگی سازنددر مخزن را با پیچیدگی بیشتر مواجه می گرداند. در این تحقیق با انتخاب نمونه مغزه یکی از میادین ایران که در حال تزربق آب به آبده مخزن می باشد سعی گردیده مدل فیزیکی مخزن توسط نمونه های فوق درآزمایشگاه شبیه سازی گردد. سپس با نمونه گیری از آب تزریقی سناریوهای تزریق متفاوتی بر روی مدل اجراگردید. هر چند آب تزریقی نمونه کاهش نفوذپذیری را در نمونه های بدون شکاف نشان داد اما نکته قابل توجه عدم افزایش فشار تزریق در نمونه های دارای شکاف بود، به عبارتی وجود شکافها به خصوص در سنگهای ماسه ای با سیمان شدگی ضعیف می تواند عاملی جهت حرکت ذرات و یا انتقال آسیب دیدگی به عمق مخزن باشد که در دراز مدت می تواند شرایط حادتری برای مخزن ایجاد نماید. این شرایط حاد میتواند تابع بسیاری از پارامترهای دیگر نظیر ساختار و جنس سنگ، چگونگی توزیع اندازه حفرات و هتروژنیتی مخزن باشد.