سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیرا رامش – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد شفاعی بجستان – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

یکی از مهمترین معضلاتی که مهندسی رودخانه با آن مواجه است، مسئله فرسایش بستر و سواحل رودخانه ها می باشد .سرریزهای مستغرق یکی از سازه های جدید جهت سامان دهی و کنترل فرسایش کناری در خم رودخانه ها می باشد. از جمله پارامترهای اثرگذار بر توپوگرافی بستر در اطراف سرریزهای مستغرق می توان به عدد فرود جریان در خم اشاره کرد. به منظور بررسی اثر عدد فرود بر تپوگرافی بستر در خم آزمایش هایی در یک فلوم با خم ۹۰ درجه تند انجم ا پذیرفت . در طی این تحقیق تعداد ۷ سرریز مستغرق در طول قوس با زاویه ۳۰ درجه نصب گردید و آزمایش ها در چهار عدد فردو ۰٫۱۳ ، ۰٫۱۹ ، ۰٫۲۴۷ و ۰٫۳۰۷ انجام پذیرفت. در این مطالعه نشان داده شده است که در خم ۹۰ درجه با افزایش عدد فرود بر میزان عمق آبشستگی افزوده شده و بیشترین عمق آبشستگی در کلیه ی حالات در ابتدای دماغه سرریزهای مستغرق رخ داده است