سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن زاهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
جواد احدیان – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مطالعات نشان داده است که در محل تلاقی رودخانه ها، چاله فرسایشی عمیقی تشکیل می گرددکه باعث تشدید فرسایش سواحل و بستر می گردد. اگرچه در خصوص شناخت این پدیده مطالعات گسترده ای در چندد سال اخیرصورت گرفته ولی در رابطه با کنتر آن مطالعه ای انجام نشده است. یکی از روشدهای کداهش آبشستگی استفاده از طوق می باشد که تاکنون تنها در پایه پل مورد است اده قرار گرفته است از این رو هدف اصلی در این تحقیق تاثیر طوقدر کاهش آبشستگی بعنوان یکی از سازه های ح اظتی در محل تلاقدی رودخانده مدی باشدد.که ابتداباساخت مدل فیزیکی آزمایشهای شاهد و سپس آزمایشهای با اتصال طوق در محل تلاقی درسه شعاع مختلف تحت شرایط مفتلت هیدرولیکی در یک تلاقی ۰۶ درجه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایش ها نشان داد که با افزایشنسبت دبی و عدد فرود ذره مقدار حداکثر عمق آبشستگی افزایش مییابد. همچنین تغییر شعاع طوق برروی بسترموجب تغییر در اندازه و همچنین مکان چاله فرسایشی شده است