سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

داود ممبینی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
علیرضا مسجدی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
امیر عباس کمان بدست – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

به منظور تامین آبی در بخشهای کشاورزی صنعت و شرب در برخی مناطق لازم است تا با استفاده از یک روش مناسب به طور مستقیم از رودخانه آب برداشت شود یکی از روشهای کارآمد و مطمئن بخصوص در رودخانه های شیب دار استفاده از آبگیر کفی مشبک می باشد. شیب کف آبراهه اثرات متفاوتی بر هیدرولیک جریان و ضریب تخلیه ابگیر دارد. در این مقاله به بررسی اثر شیب آبراهه بر ضریب تخلیه آبگیر پرداخته شده است. به منظور انجام ازمایشها در این تحقیق از یک مدل فیزیکی آزمایشگاهی با طول ۱۳ متر ، عرض ۵۰ سانتی متر و عمق ۶۰ سانتی متر با شیب متغیر و بدنه شیشه ای استفاده شد. به منظور هدایت و اندازه گیری دبی منحرف شده ، یک کانال فرعی به طول ۳/۲ متر، عرض ۵۰ سانتی متر و ارتفاع ۵۰ سانتی متر به فاصله ۸ متری از کانال اصلی ، در زیر کانال اصلی نصب گردید. دهانه آبگیر ورودی در این تحقیق به طول ۱۰ و عرض ۵۰ سانتی متر ساخته شد. در مدخل ورودی آبگیر از شبکه مشبک طولی با میلگردهای با قطر ۱۲ میلی متر و فضلی عبوری ۳۵ درصد فضای عبوری ثابت با چهار شدت جریان و شیب افقی ۵% ، ۹% و ۱۳% استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد افزایش شیب آبراهه باعث کاهش در ضریب تخلیه آیگیر کفی می گردد.