سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد غیاث – دانشجوی کارشناسی ارشد سازهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد
محمدرضا افتخار – استادیار دانشکدهی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدناصر نوروزی فر – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد

چکیده:

مبحث ترمیم و تقویت سازهها یکی از شاخههای اصلی مهندسی عمران میباشد. در این راستا مقاوم سازی اعضای فشاری، به خصوص ستونهای بتن آرمه توسط ورقههای مسلح پلیمری یکی از روشهای رایج در مقاوم سازی این اعضا محسوب میشود. ورقFRP با محصور کردن عضو فشاری و ممانعت از انبساط جانبی ناشی از اثر پواسون باعث افزایش مقاومت فشاری و شکل پذیری میگردد. یکی از پارامترهایی که بر شکل منحنی تنش-کرنش، میزان افزایش مقاومت فشاری و شکل پذیری تاثیر میگذارد، شکل مقطع ستون میباشد. در این تحقیق آزمایشگاهی اثراتروشهای مختلف تقویت ستونهای بتنی توسط نوارهای تقویتیCFRP شامل تاثیر عرض و گام ورق تقویتی بر شکل پذیری و رفتار تنش- کرنش ستونهای بتنی با شکل مقطع متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. در محصور نمودن ستونها ، از دو آرایش متفاوت ورقهای تقویتی (با سطح مقطع یکسان) با عرضهای ۲۱ و ۴۹ وفاصلهی آزاد ۲۵/۵و۷۶/۵ میلیمتری به ترتیب استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی اثر شکل مقطع بر شکل پذیری و افزایش مقاومت فشاری ستونهای بتنی محصورشده، از ستونهای دایرهای با قطر ۱۱۰ ومربعی شکل به ضلع ۹۷/۵ میلیمتری، با سطح مقطع یکسان استفاده شده است