سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحسین مهاجری – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، دانشجوی دکتری دانشگاه
اکبر صفرزاده گندشمین – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در شرایط جریان با جداره زبر مقایسهای طولی حاکم بر دینامیک جریان در ناحیه داخلی لایه مرزی علاوه بر خصویات جریان )مانند لزجت سیال( از ابعاد عناصر زبر نیز تاثیر میپذیرد. حضور اجزای زبر در بستر کانال موجب تغییر شرایط طبیعی کانال میشود. زبری جریانات ثانویه را تقویت نموده و به این واسطه اثر مهمی در جابه جایی و انتقال جانبی رسوب و سایر مواد ایفا میکند. در مطالعه حاضر با استفاده از دستگاه سرعت سنج صوتی ) ADV ( به بررسی آزمایشگاهی اثر زبری روی جریانات ثانویه و افزایش توان جابه جایی مواد در راستای عرض کانال در شرایط جریان آشفته پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد با توجه به تطابق مناسب سرعتهای طولی در نقاط دور از بستر از رابطه لگاریتمی در نزدیکی بستر زبر سرعت طولی از این رابطه فاصله میگیرد. همچنین مشاهده شد که تغییرات و نوسانات خصوصیات جریان در عرض کانال کاملاً تحت تاثیر حضور سلولهای جریان ثانویه میباشد. بدین معنی حضور زبری شدت نوسانات کمیتهای جریان را بیشتر نموده و شرایط سختتری را برای زیست موجودات آبزی و رشد گیاهان ایجاد میکند