سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرضیه برمکی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
علیرضا مسجدی – دانشیار دانشگاه آزاد اهواز
حسین فتحیان – استادیار دانشگاه آزاد اهواز

چکیده:

صفحات مستغرق به یک عنوان سازه هیدرولیکی کنترل کننده رسوب دردهانه آبگیر ها مطرح می باشند وجود رسوبات درآب انحرافی باعث گرفتگی دهانه رودی آبگیر میگردد و برراندمان آبگیری تاثیر میگذارددراین تحقیق بمنظور بررسی اثرزاویه آبگیری دردبی نسبی انحرافی درشرایط وجود صفحات مستغرق از یک مدل فیزیکی استفاده شد کلیه ازمایشها دریک فلوم قوسی شکل ۱۸۰درجه با انحنای نسبی قوس Rc/B=4.7 شعاع مرکزی قوس ۲٫۸=RC و عرض کانال =B انجام شدکانال آبگیر در۴موقعیت ۳۰و۷۰و۱۰۰و۱۲۰درجه نصب شد صفحات مستغرق دردو ردیف با زاویه ثابت درجلوی ابگیر نصب گردید. نتایج نشان داد درکلیه اعداد فرود زاویه ۴۵درجه و ۹۰درجه به ترتیب بیشترین و کمترین دبی نسبی انحرافی را درشرایط وجود صفحات مستغرق داشته است.