سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدرولیک
مسعود قدسیان – استادهیدرولیک دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمد واقفی – استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

دراین مقاله به بررسی اثرزاویه آبشکن های سری ۳تایی سرسپری برآبشستگی و تغییرات توپوگرافی بستر درمسیر مستقیم پرداخته شده است تغییراتتوپوگرافی بستر ابعاد چاله آبشستگی اطراف سری ۳ تایی آبشکن ها درمسیر مستقیم با رویکرد مطالعه کیفی الگوی جریان مدنظر قرارگرفته است نتایج به طور کلی بیانگر کاهش ابعاد چاله آبشستگی عمق طول بالا دست و عرض حفره ابشستگی با افزایش زاویه آبشکن ها نسبت به ساحل مجاور بالا دست می باشد.