سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا آجلی – استادیار موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

اثردوروش دباغی رایج درایران شامل سه سطح ۵و۱۰و۱۵ درصد سولفید سدیم گروه های ۱و۲و۳ وروش رایج دراسترالیا شامل سه سطح ۱و۳و۵ درصد هیدروکسید سدیم گروه های ۴و۵و۶ برروی خصوصیات پشم و بافت فولیکولهای قطعاتکوچک ۱۰ جلدپوست گوسفند بومی استان تهران بصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرارگرفت ابتدا پوستها دردرون ۴ حوضچه شستشو شده و سپس به دو قسمت مساوی طولی تقسیم شده که قسمت راست بعنوان شاهد گروه ۷ و قسمت چپ جهت آزمایشات عملیات دباغی مورد استفاده قرارگرفتند هریک از دو نیم پوستها به ۱۸ قطعه کوچکتر به ابعاد ۱۲×۱۰ سانتی متر تقسیم و مواد دباغی تهیه شده مورد استعمال قرارگرفت ازهریک از قطعات نمونه پوست به قطر۱ سانتیمتر جهت مطالعات بافت شناسی فولیکولی برداشت شد الیاف قطعات پوست نیز جهت اندازهگیری خصوصیات الیاف استحصال گردید دراین تحقیق از آزمون دانکن جهت مقایسه میانگین گروه های مختلف با استفاده از سیستم نرم افزاری SAS استفاده گردید.