سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدسعید پورجعفر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های ابی دانشگاه آزاد
کاظم اسماعیلی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی ازمایشگاهی اثر تغییرات عرض کانال فرعی و نسبت دبی برطول و عرض ناحیه جداشدگی جریان درمحل تلاقی رودخانه ها و کانالهای باز با زاویه ۹۰ درجه می باشد بدین منظور تاثیر عواملی چون نسبت دبی شاخه فرعی به دبی کل جریان نسبت پهنای شاخه فرعی به شاخه اصلی و طول ناحیه جداشدگی و حداکثر پهنای آن در یک تلاقی ۹۰ درجه مورد بررسی قرا رگرفته و روابطی برای آن استخراج شده است نتایج ازمایشهای انجام شده نشان داد که افزایش نسبت دبی و کاهش نسبی عرض کانال فرعی به اصلی باعث افزایش نسبی طول و پهنای ناحیه جداشدگی جریان می گردد و زمانی که عرض کانال فرعی از ۷۰% کانال اصلی کوچکتر می گردد این موضوع به حالت معکوس می شود یعنی طول و عرض ناحیه جدا شدگی کاهش می یابد که این نتایج با نتایج انجام شده توسط دیگر محققین مقایسه و نتایج لازم ارائه شده است.