سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی حمزه قصابسرایی – کارشناس ارشد سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس- کارشناس آبیاری و زهکشی شر
سیدعلی ایوب زاده – دانشیار گروه مهندسی سازه های آبی، دانشگاه تریبت مدرس
جعفر مامی زاده – استادیار دانشگاه ایلام
علیرضا فیروزفر – دانشجوی دکتری هیدرولیک

چکیده:

رسو بگذاری در مخازن سدها و در محل ورود رودخانه به دریا، علاوه بر تغییر خصوصیات فیزیکی، موجب تغییرات در خصوصیات جریان م یشود که شناخت آن بستگی به شناخت پدیده رسو بگذاری و تشکیل و پی شروی دلتا و در نتیجه تاثیر آن بر روی الگو و خصوصیات جریان دارد. در این تحقیق اثر تغییرات سه سطح آب ۴۵، ۵۰ و ۵۵ سانتی متری زاویه ورودی ۱۵/۴ درجه رودخانه به مخزن سدها بر الگوی جریان و نحوه تشکیل دلتا بررسی شده است. مطالعات آزمایشگاهی بر روی فلوم موجود در آزمایشگاه هیدرولیک گروه ساز ههای آبی دانشگاه تربیت مدرس صورت گرفت. جهت مطالعه فرآیند تشکیل دلتا، در شرایط آزمایش دلتا تشکیل شده و جهت برداشت الگوی جریان در این حالت از تکنیک فریز کردن دلتا استفاده شده است. مطالعه الگوی جریان با استفاده از دستگاه سرعت سنج سه بعدی ADV) صورت گرفت. نتایج این تحقیق نشان م یدهد که تغییرات سطح آب و زاویه ورودی رودخانه به مخزن بر الگوی جریان و تشکیل دلتا تاثیر گذار بوده و باعث تغییر جهت جریان و همچنین انحراف دلتا به یک سمت از مخزن سد شده و این عوامل بر سرعت پی شروی رسوبات در مخزن سد تاثیرگذار هستند. با مطالعه دقیق این عوامل م یتوان نحوه رسو بگذاری در مخازن و سرعت پی شروی رسوبات را پیش بینی کرده و محل مناسب جهت احداث آبگیرها در بدنه سد را پیش بینی کرد.