سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی صمدی رحیم – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه تربیت مدرس
سید علی ایوب زاده – دانشیار گروه سازههای آبی، دانشگاه تربیت مدرس
ندا شیخ رضا زاده نیکو –

چکیده:

شرایط هیدرولیکی جریان از جمله دبی عبوری از شوت، میزان عمق پایاب و به طبع آن محل تشکیل پرش هیدرولیکی نقش بسزایی بر روی نوسانات فشارهای هیدرواستاتیکی در شیب شکنهای مایل مستطیلی دارد. با توجه به اهمیت این موضوع مدلی آزمایشگاهی طراحی گردید و آزمایشات با ۳ دبی ۴ ، ۲/۷ و ۱ لیتر بر ثانیه و ۳ عمق پایاب صورت گرفت. نتایج حاصل از آزمایشات نشان میدهد که روند تغییرات فشارهای هیدرواستاتیکی در شیب شکنهای مایل مستطیلی به شدت تحت تأثیر تغییرات دبی و عمق پایاب میباشد.