سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ندا شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان، پژ
محسن نصراصفهانی – دانشیار ، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
الهام فیض – دکترای مهندسی پلیمر ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی – شرکت پژوهش و فناوری پتر
نسرین اعتصامی – استادیار ، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق اثر افزایش نانوذرات سیلیکا بر جذب گاز دیاکسیدکربن در محلول نرمالمتیلدیاتانولآمین فعال شده با پایپرازینaMDEAدر راکتور همزندار بررسی شده است. آزمایش در فشار اتمسفری و دردمای۳۰و با محلول آمین با درصد وزنی % ۳۰/۵انجام گرفته است. نانوذرات سیلیکا با چهار غلظت ۰/۰۰۱و۰/۰۰۵و۰/۰۲ و ۰/۰۱ درصد حجمی به محلول پایه اضافه شده و میزان جذب گاز اندازه گیری شده است. نتایج نشان میدهد که با افزایش نانو ذرات به سیال پایه در غلظتهای کمتر از ۰/۰۲درصد حجمی، میزان جذب گاز نسبت به سیال پایه افزایش مییابد