سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرداد عباسی لرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحق
منوچهر فتحی مقدم – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
علیرضا مسجدی – استاد یاردانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

صفحات مستغرق به عنوان یک سازه هیدرولیکی کنترل کننده فرسایش در قوس خارجی رودخانه ها مطرح می باشد. یکی از مشکلات اساسی در تخریب صفحات مستغرق، وقوع آبشستگی موضعی در اطراف آنها بوده که یکی از روشهای کنترل آبشستگی، ایجاد ارتفاع مناسب آنها است. در این تحقیق عملکرد هیدرولیکی آبشستگی در اطراف صفحات مستغرق متوالی در ارتفاع های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها در یک فلوم آزمایشگاهی با قوس ۱۸۰ درجه با Rc/B=4/67 شعاع مرکزی قوسRc= وعرض کانالB= از جنس پلاکسی گلاس انجام پذیرفت. در این تحقیق با قرار دادن تعداد ۰۱ صفحه بصورت متوالی از جنس پلکسی گلاس با ارتفاع مختلف =H(H/Y=0.3,0.37,0.44,0.5 ارتفاع صفحه از بستر رسوبات و Y عمق جریان( در طول قوس با زاویه ثابت ۲۰درجه نسبت به محور جریان، با طول L H =3 طول صفحه L( فاصله d H = 25 فاصله بین صفحات( و عدد فرود FR= 0/286آزمایش هایی انجام گرفت. برای مصالح کف فلوم از ماسه طبیعی با دانه بندی یکنواخت با d50=1/4 mm و ضریب یکنواختی ۱/۳استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که صفحات مستغرق متوالی با ارتفاع H Y =0.3 عملکرد مناسبی در کنترل حفره آبشستگی اطراف خود داشته است.