سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مصطفی رحمانشاهی زهابی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

پرش هیدرولیکی از جمله پدیده های هیدرولیکی است که موجب استهلاک انرژی جنبشی آب می گردد . سازه های هیدرولیکی نظیر حوضچه های آرامش عمدتا به منظور استهلاک انرژی در پائین دست سرریزها، تندآبها و دریچه ها از این خاصیت مهم پرش هیدرولیکی استفاده مینمایند. ابعاد این سازه ها بستگی مستقیم به مشخصات پرش هیدرولیکی دارد. از این رو برای اقتصادی کردن این سازه ها، از دیرباز مطالعات گسترده ای به منظور مطالعه مشخصات پرش هیدرولیکی و چگونگی کنترل آن و یا به حداقل رساندن ابعاد آن صورت گرفته است. در تحقیق حاضر با هدف ارز یایی طول پرش هیدرولیکی، با ساخت مدل های فیزیکی در ۳ شیب مختلف و قرار دادن ۳ نوع زبری با اندازه های متفاوت بر روی بستر آن ها و سپس انجام آزمایشات مختلف میزان تغییرات طول پرش هیدرولیکی مورد بررسی قرار گرفت. با این هدف از آزمایش های متعددی برای yc/D50 ورودی در محدوده ۳ تا ۱۲ در فلوم به عرض ۳۰ سانتی متر انجام گرفت در این آزمایشها زبری های طبیعی با ۳ ارتفاع ۱//۱ ,۲/۱ بر روی شیب های متفاوت ( ۱۵ ,۲۲/۵ , ۳۰ درجه نصب و مورد آزمایش قرار گرفت، و پارامترهایی چون: دبی جریان، عمق اولیه، عمق ثانویه و طول پرش اندازه گیری شد . تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد زبریهای بستر تندآب میتوانند باعث کاهش طول پرش در مقایسه با حالت تندآب بدون زبری، به مقدار حدود ۲% تا ۵۲ % و به طور میانگین ۲۴ % شوند