سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی صمدی رحیم – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه تربیت مدرس
سید علی ایوب زاده – دانشیار گروه سازههای آبی، دانشگاه تربیت مدرس
سهیلا توفیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه تربیت مدرس
مینا شهیرنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

شرایط هیدرولیکی جریان از جمله دبی عبوری از شوت، میزان عمق پایاب و به طبع آن محل تشکیل پرش هیدرولیکی و همچنین آرایش بلوک- های میانی حوضچه آرامش نقش بسزایی بر روی نوسانات فشارهای هیدرواستاتیکی در شیب شکنهای مایل مستطیلی دارد. با توجه به اهمیت این ۳ لیتر بر ثانیه و ۸ آرایش مختلف از بلوک های میانی و ۳ عمق پایاب / موضوع مدلی آزمایشگاهی طراحی گردید و آزمایشات با دبی ثابت ۸ صورت گرفت. نتایج حاصل از آزمایشات نشان میدهد که روند تغییرات فشارهای هیدرواستاتیکی در شیب شکنهای مایل مستطیلی به شدت تحت تأثیر عمق پایاب و آرایش بلوکهای میانی میباشد.