سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیرا رامش – کارشناس ارشد سازه های آبی
محمود شفاعی بجستان – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز

چکیده:

یکی ازمهمترین معضلاتی که مهندسی رودخانه با آن مواجه است مساله فرسایش بستر و سواحل رودخانه ها است سرریزهای مستغرق یکی از سازه های جدید جهت ساماندهی و کنترل فرسایش کنار یدرخم رودخانه ها می باشند به منظور بررسی اثرعدد فرود برالگوی ابشستگی بستر درخم باوجود سرریزهای مستغرق تعداد ۷سرریزمستغرق درطول یک فلوم آزمایشگاهی با خم ۹۰درجه تند با زاویه ۱۵درجه نصب گردید و آزمایشها درچهارعدد فرود ۰/۱۳و۰/۱۹و۰/۲۵و۰/۳۱ انجام پذیرفت دراین مطالعه نشان داده شده که بیشترین عمق ابشستگی درکلیه ازمایشها دراطراف دمانه سرریزهای مستغرق رخ داده و با افزایش عدد فرود محل بیشترین عمق آبشستگی به سمت مرکز خم پیشروی می نماید.