سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بابک ملک خویان – کارشناس اشد سازمان آب و برق خوزستان
مرضیه برمکی – کارشناس ارشد سازه های آبی
علیرضا مسجدی –

چکیده:

درطراحی آبگیرهای واقع دررودخانه ها همواره باید شرایطی را انتخاب کرد تا آب منحرف شده توسط آبگیر دارای حداکثر دبی جریان و حداقل دبی رسوب باشد از راه کارهای کاهش رسوب ورودی به آبگیرها استفاده از صفحات مستغرق می باشد که این سازه خود بردبی انحرافی اثرگذاشته و آن را تغییر میدهد دراین تحقیق بمنظور بررسی اثرزاویه آبگیری بردبی نسبی انحرافی درشرایط وجود صفحات مستغرق از یک مدل فیزیکی استفاده شد کلیه ازمایشها دریک فلوم قوسی شکل ۱۸۰درجه با انحنای نسبی قوس Rc/B=4.7 شعاع مرکزی RC=2.8 و عرض کف کانال اصلی B=0/6 انجام شد کانال آبگیر درموقعیت ثابت ۳۰درجه نصب شد دراین تحقیق صفحات مستغرق در۴زاویه ۱۵و۲۰و۲۵و۳۰درجه دردو ردیف جلوی دهانه آبگیر نصب گردید ازمایشها درشرایط آب زلال در۴زاویه آبگیری ۴۵و۶۰و۷۵و۹۰درجه انجام شد نتایج نشان داد که درکلیه اعدادفرود و زوایای مختلف صفحات مستغرق آبگیری با زاویه ۴۵درجه درشرایط وجود صفحات مستغرق بیشترین دبی نسبی انحرافی را نسبت به سایر زوایا داشته است.