سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احسان سوختانلو – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
محمود فرزانهگرد – دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

یکی از راههای کاهش پدیده جدائی از بین بردن اختلاف سرعت بین سیال و سطح جسم میباشد که سادهترین روش برای آن، چرخش سطح یک سیلندر دایرهای میباشد. در این تحقیق به بررسی دنبالهسیلندر با مقطع دایرهای شکل پرداخته شده و اثرات چرخش سیلندر بر روی دنباله آن مورد بررسی قرار گرفته است. عدد رینولدز در این تحقیق ۵۹۰۰ و نسبت سرعت بین ۰ تا ۰/۵۲۵ انتخاب شده است.دادهبرداریها در سه مقطع طولی در پشت سیلندر انجام شده و پروفیل سرعت متوسط، شدت اغتشاشات و مقادیر ضریب پسا برای عدد رینولدز ۵۹۰۰ بدست آمده است. نتایج این تحقیق نشان می-دهد که چرخش سیلندر باعث تغییرات مهمی در پروفیلهای سرعت متوسط و شدت اغتشاشات و در نهایت کاهش مقادیر ضریب پسا میشود که با افزایش سرعت چرخش این تغییرات نیز افزایش می- یابد