سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهسا رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی
مریم پیرایش –
مجید اولیا –
مهران عربی – استادیارودانشیاردانشگاه شهرکرد

چکیده:

امروزه کنترل زیستی عوامل بیماریزای گیاهی با هدف کاهش اثرات خطرناک سموم شیمیایی ازجمله تهدید سلامت بشر الودگی محیط زیست از بین بردن موجودات غیرهدف و پیدایش عوامل بیماریزای مقاوم یک اولویت می باشد دراین راستا استفاده ازپتانسیل ضدمیکروبی فراورده های کرم خاکی طی سالهای اخیر مورد توجه قرارگرفته است دراین مطالعه اثرات بازدارندگی سه فراورده مایع دو گونه کرم خاکی مختلف Eisenia foetida, Lumbericus luberus) شامل ورم تی ورمی واش سلوم برعلیه قارچهای بیماریزای گیاهی Fusarium spp., Botrytis cinerea, Alternaria alternata, Aspergilus niger, Cladosporium spp., Rhizoctonia solani, Penicilium spp.,Verticillium spp. درشرایط ازمایشگاهی بررسی گردید نتایج این آزمون نشان داد که هرسه فراورده مایع دارای خاصیت بازدارندگی رشد درمحیط ازمایشگاهی علیه تمام قارچها می باشد براساس نتایج تحلیل آماری تمام فراورده های مایع کرم luberus Lumbericu و درمرحله بعدی فراورده های کرم foetida Eiseni بیشترین اثر را داشتند.