سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا مسجدی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
محمد عبدالعباس – دانشجوی کارشناسی مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
علیرضا بختیاری – دانشجوی کارشناسی مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

به منظور کنترل فرسایش در قوس خارجی رودخانه ها، استفاده از آبشکن تخت غیر قابل نفوذ یکی از راههایی است که می تواند مفید باشد. آبشکن با هدایت جریان به سمت محور رودخانه، از ایجاد جریان قوی در طول ساحل جلوگیریکرده و مانع فرسایش ساحل رودخانه ها می گردد. از طرف دیگر آبشکن بصورت مانعی در مقابل جریان عمل می کند و این امر باعث ایجاد حفره آبشستگی در اطراف آبشکن می گردد. به منظور بررسی حجم حفره آبشستگی در اطرافآبشکن تخت در اثر پدیده الگوی آبشستگی، آزمایش هائی در یک فلوم آزمایشگاهی با قوس ۰۸۱ درجه و شعاع مرکزی ۲/۸متر و عرض ۰/۶متر از جنس پلاکسی گلاس انجام شد. در این تحقیق با قرار دادن یک آبشکن تخت در یک موقعیت از قوس بصورت منفرد به شکل هندسی تخت در چهار عدد فرود جریان باعمق ثابت، ابعاد حفره آبشستگی در شرایط آب زلال مورد آزمایش قرار گرفت. برای مصالح کف فلوم از ماسه طبیعی با دانه بندی یکنواخت با ۰/۴mm =d50 و ضریب یکنواختی ۱/۳استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد با افزایش عدد فرود جریان، سرعت جریان و ابعاد حفره آبشستگی افزایش می یابد.