سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرضیه برمکی – کارشناسی ارشد سازه های آبی
بابک ملک خویان – کارشناس ارشد
علیرضا مسجدی – دانشیار دانشگاه اهواز

چکیده:

ازروش های کاهش رسوب ورودی به آبگیرهای جانبی استفاده از صفحات مستغرق درجلوی دهانه آبگیر است صفحات مستغرق با ایجاد جریانهای ثانویه باعث انحراف رسوب از دهانه آبگیر می شوند این سازه ها علاوه برکاهش انتقال رسوب به دهانه آبگیرها باعث تغییر دبی انحرافی نیز می شوند با توجه به اینکه درآبگیرها هدف افزایش راندمان آبگیری است لذا ضروری است که تاثیر صفحات مستغرق را بردبی نسبی انحرافی برررسی شود دراینتحقیق به منظور بررسی اثرموقعیت آبگیری بردبی نسبی انحرافی درشرایط وجود صفحات مستغرق از یک مدل فیزیکی استفاده شد کلیه آزمایشها دریک فلوم قوسی شکل ۱۸۰درجه با انحنای نسبی قوس شعاع مرکزی Rc=2.8 و عرض کف کانال اصلی B=0/6 انجام شد کانال آبگیر درموقعیت ۳۰و۷۰و۱۰۰و۱۲۰درجه نصب شد دراین تحقیق صفحات مستغرق دریک زاویه ثابت دردو ردیف جلوی دهانه آبگیر نصب گردید نتایج نشان داد که درکلیه اعداد فرود و زوایای آبگیری موقعیت ۷۰درجه بیشترین دبی نسبی انحرافی را نسبت به سایر موقعیت ها داشته است.