سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناهید مختاری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
امیراحمد دهقانی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
موسی حسام – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان۲
حسین فرهادیان اصفهانی – کارشناس ارشد هیدرولیک

چکیده:

آبشک نها سازههای هیدرولیکی میباشند که جهت جلوگیری از فرسایش سواحل رودخانهها مورد استفاده قرار م یگیرن د. درتحقیق حاضر به بررسی آزمایشگاهی اثر آبشکن T شکلنامتقارن بر میزان حداکثر آبشستگی پرداخته شده است. همچنین مقادیر آبشستگی اطراف این نوع آبشک نها با آبشک نهای L شکل مقایسه شده است نتایج نشان میدهددر شرایط یکسان هیدرولیکی و به ازای طول مشخص برای بال با افزایش نسبت L1/L2 ( نسبت طول بال بالادست به طول بال پاییندست) ، آبشستگی افزایش یافتهطول منطقه رسوبگذاری نیز افزایش مییابد و میزان آبشستگی در آبشک نهای T شکل از آبشکن های L شکل کمتر است