سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سحر پناهی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه تبریز
داود فرسادی زاده – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
علی حسین زاده دلیر – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
جلال کریمی – کارشناس ارشد سازه های دریایی دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

پیش بینی موقعیت و دامنه گسترش آبشستگی در پایین دست سازه های مستهلک کننده انرژی یکی از مسائل ضروری قبل از احداث این سازه ها می باشد. این پژوهش پدیده آبشستگی در پایین دست پرتاب کننده جامی غلتکی مستغرق با زاویه جام ° ۴۵ به صورت آزمایشگاهی بررسی شد و تاثیر پارامترهای دبی، عمق پایاب و زمان بر ابعاد حفره آبشستگی مشخص گردید. بررسی ها نشان داد که روابط تجربی ۱۹۶۹ chee-padia 1980machado و ۱۹۳۷ veronese-B ترتیب با کمترین درصد خطای ۶/۷۳۲ ، ۷/۴۶۱ و ۸/۰۶۹ بهترین تطابق با رابطه رگرسیونی برآورد حداکثر عمق آبشستگی در این تحقیق را دارند.