سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پویا پاکدل – دانشجوی کارشناسی ارشد
غلامعباس بارانی – استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

آبشستگی درپایه های پل ها پدیده ای استکه درعلم مهندسی پل ها هنوز به صورت کامل قابل پیش بینی نیست علت این امر رامی توان به دلیل تبعیت آن از عوامل متعدد از جمله سرعت جریان مصالح بستر اندازه پایه های پل ارتفاع جریان و فاصله پایه ها از یکدیگر از یکطرف و از طرف دیگر پیچیدگی شکل گیری آن تحت تاثیر پدیده های مختلف مانند جریانهای موجی و جریانهای چرخشی نعل اسبی دانست علیرغم اینکه تا به امروز روابط مختلفی برای پیش بینی و جلوگیریا ین پدیده بصورت تجربی ارایه شده است لکن هریک از آنها درشرایط محیطی و هیدرولیکی خاص قابل استفاده هستند همچنین آبشستگی درگروه پایه ها موضوعی است که بسیار کم به آن توجه شده است و می توان گفت تقریبا تمام روابط ارایه شده برای تک پایه ها ارایه شده اند دراین تحقیق به بررسی آبشستگی موضعی در گروه پایه ها با هدف پاسخگویی به تعدادی از سوالهای موجوددرباره گروه پایه ها و مقایسه آن با آبشستگی در تک پایه ها پرداخته شده است. بدین منظور آزمایشهایی برای رسیدن به این هدف طراحی و انجام شد و درآنجا پارامترهایی که تاثیر بیشتر و قوی تر درگروه پایه ها دارند مورد بررسی قرارگرفته است.