سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی رمضانی – کارشناسی ارشد زراعت و عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان دان
رضا قلی رضایی سوخت آبندانی –

چکیده:

در کشت دو گانه بعد از (K.Sc. به منظور بررسی فواصل بین ردیف، تراکم و الگوی کاشت در ذرت دانه ای ( ۷۰۴ برداشت برنج، آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی ۶۵ سانتی متر (، دو تراکم ،۷۵ ،( قراخیل قائم شهر در سال زراعی ۱۳۸۸ اجرا شد .تیمار ها شامل سه فواصل بین ردیف ۸۵ ۷۰ و ۸۰ هزار بوته در هکتار و دو الگوی کاشت )تک ردیفه و دو ردیفه زیگزاگی (بود .نتایج نشان داد که حداکثر عملکرد دانه ۹۲۳۰ )کیلوگرم در هکتار (و شاخص برداشت ۴۲٫۱۱ )درصد (تحت فاصله ۶۵ سانتی متر بین ردیف حاصل شد . عملکرد دانه و اجزای عملکرد از نظر آماری تحت تاثیر تراکم کاشت قرار نگرفتند .میزان عملکرد دانه در کشت دو ردیفه زیگزاگی نسبت به تک ردیفه ساده حدود ۲۳٫۲۶ درصد بیشتر بود، زیرا کلیه اجزای عملکرد در کشت دوردیفه زیگزاگی بیشتر تراکم کاشت تنها بر عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت در سطح × از تک ردیفه ساده بود .اثر متقابل فواصل بین ردیف الگوی کاشت در سطح × احنمال ۵درصد قرار گرفتند .عملکرد بیولوژیکی از نظر آماری تحت اثر متقابل فواصل بین ردیف احتمال ۵درصد تفاوت معنی داری نشان دادند .کمترین عملکرد دانه ۶۵۵۸ )کیلو گرم در هکتار (تحت اثر متقابل سه عاملی برای فاصله ۷۵ سانتی متر بین ردیف با تراکم ۸۰ هزار بوته و کشت تک ردیفه ساده حاصل گردید و حداکثر شاخص برداشت برای الگوی کاشت دو ردیفه زیگزاگی با تراکم ۸۰ هزار بوته در هکتار و فاصله ۶۵ سانتی متر بین ردیف( ۴۶٫۸۶ )درصد حاصل شد.