سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مرجان دامن کشیده – عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
معصومه شجاعی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
فروزان علی مردانی – کارشناسی ارشد اقتصادانرژی

چکیده:

آلودگی هوا که در حال حاضر یکی از عمدهترین مشکلات شهر تهران است. به عنوان یکپیامد خارجی منفی هزینه هایی را بر اقتصاد کشور تحمیل می کند. این هزینه ها که اغلب قابل محاسبه نیز نمیباشد، دربلند مدت بر مشکلات زیست محیطی کشور افزوده و شرایط را جهت دستیابی به توسعه پایدار دشوار خواهد ساخت. بدین لحاظ می بایست برای کنترل و کاهش آلودگی هوا، زمینه های لازم جهت ایجادبسترهای مناسب رشد و توسعه اقتصادی رافراهم نمود. هدف این تحقیق بررسی اثر جایگزینی خودروهای جدید به جای خودروهای فرسوده سبکبنزین سوز در کاهشآلودگی هوای شهر تهران میباشد. در اینکار تحقیقی از روشتجربی کتابخانهای استفاده شده است. با استفاده از روشدادههای تابلویی در اقتصاد سنجی فرضیه این تحقیق که خارج کردن خودروهای فرسوده سبکبنزین سوز از چرخه حمل نقل شهری و جایگزین کردن خودروهای جدید باعث می شود که سرانه آلودگی هوای ناشی ازCOx هر خودرو در هر کیلومتر پیمایشدر دوره مورد بررسی به حد استاندارد هوای پاک کاهشیابد ،