سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مسعود پدرام – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی-سازه ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد رضا خدمتی – دانشیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

این مقاله در ادامه مطالعات عددی صورت گرفته بر مدل های منتخب کمیته استحکام نهایی ISSC2003ارائه می شود.هدف اصلی از مطالعات صورت گرفته،بررسی رفتار پانل های تقویت شده الومینیومی تحت تاثیر بار گذاری کوبشی است..برای این منظور پانل سه دهانه معرفی شده توسط این کمیته انتخاب شدپس از لحاظ نمودن عیوب اولیه هندسی و مکانیکی بر مدل ها،.برای تحلیل غیرخطی الاستیک- پلاستیک،از کد اجزا محدود ANSYS استفاده شده است .ماده انتخاب شده برای این مطالعه آلیاژ آلومینیوم AA6082-T6 می باشد.چند روش مونتاژ مورد برررسی قرارگرفته است تا تاثیرترتیب مونتاژ با تاثیر عیوب اولیه مقایسه شود .تغییر در شرایط مرزی،اثر گیرداری درون صفحه ای ،شرایط مختلف ورود گوه آلومیینیومی به آب،مورد بررسی قرار گرفت و میزان اهمیت آنها بررسی شده است.ازنتایج مشخص می گردد که عیوب اولیه تاثیر بسیاری بر میزان تغییر فرم سازه تحت کوبش دارند .عامل مهم دیگر دوره طبیعی سازه است.همچنین محدوده تاثیر نوع ترتیب مونتاژ (چیدمان مناطق تفتیده) بر پاسخ دینامیکی سازه معین شده است .