سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ماعونه فرخ نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین مهرابی بشرآبادی – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید رهنما – عضو هیئت علمی
سعید ناصری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

بخش کشاورزی بخشی است که برای تامین غذا بسیار اهمیت دارد و افزایش عملکرد آن دراول برای دسترسی به امنیت غذایی ودوم برای تجارتخارجی مهم است مکانیزاسیون کشاورزی نوعی رویکرد است که موجبات تبدیل و گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی را فراهم می سازد بطوریکه گسترش روزافزون جمعیت و محدودیت منابع آب و خاک توسعه فناوری درفرایند تولید محصولات کشاورزی را اجتناب ناپذیر می سازد کاربرد ماشین آلات کشاورزی می تواند باکاهش نیروی کارگری و انجام به موقع عملیات کاهش چشمگیری درهزینه ها و افزایش درآمد کشاورزان ودرنهایت افزایش درآمد دربخش کشاورزی داشته باشد که بهره وری و ظرفیت بالای ماشین دررسیدن به این هدف نقش عمده ای داشته است گسترش مکانیزاسیون بدون حمایت ها و سیاست های قیمتی و نهاده ای دولت امری مشکل است دراین مطالعه اثر متغیر AMS به عنوان معیاری برای سیاست های حمایتی بخش کشاورزی برضریب مکانیزاسیون به عنوان شاخصی برای انددازه گیری مکانیزاسیون بین سالهای ۱۳۶۲ الی ۱۳۸۵ محاسبه می شود همین طور درجداولی سیرتغییرات ضریب مکانیزاسیون به عنوان یکی از عوامل مهم تولید و سیرتغییرات حمایت کلی کشاورزی ۱۰۰=۱۳۷۶ حمایت کلی کشاورزی به قیمت جاری یارانه اعتبارات بخش کشاورزی حمایت از کود سم بذروحمایت از برق حمایت از گازوئیل و حمایت قیمتی از بخش کشاورزی ارزیابی میش ود.