سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدجواد بابایی زارچ – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسن حبیبی – استادیار دانشگاه شاهد تهران
حجت اله آذرپیوند –

چکیده:

این ازمایش به منظور بررسی اثرات پتانسیل های مختلف صفرو۵۰و۱۰۰و۱۵۰ میلی مولار ناشی ازنمک کلرید سدیم و به عنوان تنش شوری برجوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام گندم هیرمند Kf طبسی و تایفون انجام گردید هدف ازاجرای آزمایش مقایسه قدرت جوانه زنی و رشد گیاهچه های ارقام گندم و شناسایی رقم مقاوم درتنش شوری بود ازمایش بصورت فاکتوریل و درقالب طرح کاملا تصافدی درپتری دیشهای به قطر ۷سانتی متر و با سه تکرار درمحیط آزمایشگاه اجرا گردید تجربه واریانس نشان داد که اثرسطوح پتانسیل اسمزی برطول ریشه چه طول ساقه چه وزن خشک ریشه چه وزن خشک ساقه چه تعدادریشه چه و بیوماس کل معنی دار بود بطوریکه با افزایش شدت پتانسیل اسمزی پارامترهای اندازه گیری شده کاهش یافتند بین ارقام ازنظر نحوه پاسخ دهی دربرابر تنش شوری اختلاف معنی داری مشاهده شد.