سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ارسلان محمدی – دانشگاه جامع علمی کاربردی

چکیده:

امروزه آلاینده های ناشی از ن یروگاه های فسیلی از جملهرمهمترین عوامل نگران کننده ای است که محیط زیست با آنرمواجه گردیده است . پدید آمدن حفره در لایه ازن، افزایشرگازهای گلخانه ای و مسئله جهانی گرم شدن کره زمین، بهرهمراه مصرف سرسام آور سوخت های فسیلی در جوامعرصنعتی و کشورهای در حال توسعه، موجب گردیده است کهرکره زمین از نظر زیست محیطی در وضعیت بسیار پیچیده وربغرنجی قرار گیرد.در چنین شرایطی تولید انرژی الکتریکی با استفاده ازرنیروگاه های هسته ای بر خلاف نیروگاه های سوخت فسیلی،راثرات مثبت فراوانی در کاهش آلودگی های زیست محیطی دررسطح جهان ایفا می نماید. بر همین اساس است که امروزهرتولید برق هسته ای در کانون توجه بسیاری از کشورهایرجهان قرار گرفته است؛ همچنانکه استفاده از انرژی هسته ایربه عنوان یکی از بهترین راه های خروج از بحران انرژی و ازرجمله مهمترین رهیافت های زیست محیطی برای مقابله بارمشکلات و پیامدهای منفی ناشی از مصرف بی رویه و اتمامرسوخت های فسیلی در جهان محسوب می شود.ردر این مقاله تلاش گردیده است ضمن تشریح مخاطرات ورآثار زیست محیطی ناشی از مصرف منابع فسیلی، علل گرایشربه تولید انرژی هسته ای در جهان؛ و همینطور برخی از مزایا ورمحاسن تولید ا نرژی هسته ای در محیط زیست مورد تبیین وربررسی قرار گیرد.