سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن لطفی – کارشناس ارشد اقتصاد، کارشناس بودجه و بررسیهای اقتصادی شرکت آب منطقها
مریم یاراحمدی – کارشناس ارشد اقتصاد، کارشناس بودجه و بررسیهای اقتصادی مدیریت برنامه
غلامحسین کریمیان – کارشناس ارشد اقتصاد، عضو خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران.
محمدباقر حیدری – فوق لیسانس مدیریت دولتی

چکیده:

یارانههای مصرفی یکی از انواع یارانههاست که با اهدافی چون ایجاد و تعدیل در توزیع درآمد، تعدیل آثار ناشی از فشارهای بازار، تصحیح الگوی مصرفی کشور به سمت تشویق مصرف کالاهای تولید داخل، به مصرفکنندگان پرداخت میگردد. یارانه آب درایران رقم بالایی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص میدهد( حدود ۱۰ درصد) وکاهش یارانه های آب خواه ناخواه دارای آثار تورمی بر اقتصاد بوده که برآورد آن میتواند سیاستگذاران و برنامه ریزان را در اتخاذ تصمیم های صحیح راهنمایی کند. هدف از این پژوهش، ارزیابی تغییر الگوی مصرف بخشهای شرب، کشاورزی و صنعت ناشی از حذف یارانه آب با بکارگیری مدل رگرسیونی اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی OLS) و حداقل مربعات داده های ترکیبی PLS) می باشد. براین اساس در این مطالعه با استفاده از روشهای ذکر شده، آثار تغییر در الگوی مصرف ناشی از افزایش قیمت آب (آب تولیدی و آب تحویلی) بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده آب در کشور بیشترین تاثیر از این تغییر را پذیرا خواهند بود، همچنین بخش شرب به دلیل اینکه هم اکنون چیزی در حدود ۱۵ درصد قیمت تمام شده آب را پرداخت میکند، با حذف یارانه آب افزایش قیمت را به طور چشم گیری حس خواهد کرد.