سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضوان لک – کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاه – دانشگاه آزاد زمین واحد بروجرد

چکیده:

در این پژوهش اثرات برهم‌کنش نمک NaCl و جیبرلین بر سرعت و در صد جوانه زنی و بخشی شاخص‌ها ی رشد دربان رست های دو رقم RGS و ۴۰۱ Hayola از گیاه کلزا بررسی شد. ای متعال در سه سطح شوری ۷۵ ، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی مولار نمک NaCl و یک سطح جیبرلین GA3 با غلظت صفر ۰۵/۰ میلی مولار انجام گردید. آزمایشات بر روی یک بذور هر دو رقم فوق و گیاهان ۱۰ و ۲۰ روز در محیط کشت هیدروپونیک (هوگلند) و باز تکرار در شرایط یکسان آزمایش انجام گردید. مقایسه میانگین داده‌ها با ضریب اطمینان ۹۵% انجام شد . تحت این بررسی نشان داده شد که میزان سرعت و در صد جوانه زنی میزان محتوای نسبی آب RWC ، سرعت رشد نسبی RGR با سرعت ماده سازی خالص NAR در گیاهک را با افزایش شوری به شدت کاهش یافت. افزودن تیمار جیبرلین به تیمارها ی نمک در پایین‌ترین سطح شوری در تعطیل اثرات مخرب تنش مؤثر واقع شد وسط دکترها مورد مطالعه را افزایش داد در حالی که در سطوح بالاتر به نسبت کمی از سر توپ. در بررسی‌ها نشان داده شد که رقم ۴۰۱ Hayola نسبت به رقم RGS در برابر شوری پربارتر بود.