سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

محمدحسین ستایش – استادیار حسابداری دانشگاه شیراز
مهدی رضایی – دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شیراز)
حجت پارسا – دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شیراز)

چکیده:

این مقاله به ارزیابی اثرات تکانه های مثبت و منفی قیمت نفت خام در صنایع مختلف بورس واوراق بهادار تهران م یپردازد.ابتدا تکان ههای مثبت و منفی قیمت نفت با مدل گارچ شناسایی شد.سپساثر این تکان ههای مثبت و منفی قیمت نفت روی میانگین ماهانه شاخص ۲۰ صنعت بورس و اوراق بهادار و شاخص کل با استفاده از تکنیکARDL مورد بررسی قرارگرفت.نتایج نشان م یدهد که تکان ههای قیمت نفت روی کل بازار بورس و اوراق بهادار(شاخص کل)موثر نیست.اما در ارزیابی تکان هها در صنایع مختلف ۵ صنعت از ۲۰ صنعت مورد بررسی یعنی ۲۵ % از صنایع تحت تاثیر تکان ههای نفتی قرارگرفته اند. تکان ههای مثبت قیمت نفت بر صنایعی مثل داروسازی، رایانه وفلزات اساسی به ترتیب با وقفه های متفاوت اثر منفی دارند.همین طور تکانه های مثبت قیمت نفت بر صنعت سیمان اثر منفی داشتهو همچنین برآوردها نشان می دهندکه تکانه منفی قیمت نفت بر صنعت حمل ونقل با دو وقفه اثر منفی داشته و بر صنعت رایانه اثر مثبت دارند.معناداری اثر همه ی تکان هها در سطح خطای کمتر از ۵%موردارزیابی قرار گرفته است.نتیجه جالب توجه دیگر این تحقیق ضریب شاخص با یک وقفه است که این ضریب برای هر ۲۰ صنعت مورد بررسی و شاخص کل رابطه مثبت و معنادار را نشان م یدهد که م یتواند نشان از انعکاس تدریجی اطلاعات در قیمت سهام باشد