سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

چکیده:

این مطالعه به بررسی آثار اقتصادی گردشگر در استان خوزستان می پردازد. بر اساس گزارشها صنعت گردشگری بعد از صنایع نفت و خودروسازی درآمدزاترین صنعت حال حاضر دنیا به شمار میرود و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها بازی میکند. سازمان جهانی گردشگری UNWTO نیز در جدیدترین گزارش خود در سال ۲۰۱۰ آینده مناسبی برای صنعت گردشگری ایران پیش بینی نمیکند. در این مقاله که به روش تحلیلی- توصیفی تهیه شده است، سعی خواهد شد تا با استفاده از تکنیک سوات ۱ مهمترین تقاط ضعف، قوت تهدیدها و فرصتهای پیشروی صنعت گردشگری در استان خوزستان مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. بر اساس نتایج این مطالعه مهمترین فرصت و تهدید پیش روی صنعت گردشگری در استان خوزستان به ترتیب افزایش توجه دولت به برنام هریزی و تشویق سرمای هگذاری در بخش خصوصی و عدم تخصیص بودجه کافی به بخش گردشگری منطقه از سوی دولت و مهمهترین نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری در استان خوزستان به ترتیب مستعد بودن منطقه جهت سرمایه گذاری جهت استفاده از منابع طبیعی و انسانی و عدم وجود برنام هریزی مدون دولت جهت هدایت سرمایه گذاری است.