سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بیتا زاجی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

بیوتکنولوژی کشاورزی و بویژه مهندسی ژنتیک با تولید محصولات تراریخته فرصتی برای حرل چالش های اساسی جامعه جهانی نویر تأمین امنیت غرذایی حفاظرت از محریط زیست کاهش قیمت فرآورده غذایی رفع فقر و گرسنگی ایجاد نموده است. سرعت پذیرش و افزایش بی سرابقه ۸۷ برابرری سطح زیر کشت گیاهان تراریشته پس از گذشت ۱۵ سال از اولین سال تولید تجاری محصولات تراریخته در دنیا موجب شده است تا فناوری محصولات تراریشته به عنوا سریع ترین فناوری مورد پذیرش و استفاده شده در عرصه محصولات شناخته شود. در سال ۲۰۱۰ تعداد کشاورزانی که محصولات تراریخته را می کاشتند به۱۵/۴ میلیو نفر در جها رسید که ۱۱ درصد از آنها کشاورزانی برا اراضی کوچک و کم درآمد در کشورهای در حال توسعه بودند. بطورکلی کشور امریکا با ۶۶/۸ میلیو هکتار سطح زیر کشت محصولات تراریخته رتبه اول را دربین کشورهای جهان به خود اختصاص داده و پرس از آ ن برزیل آرژانتین هندوستا کانادا و چین قرار گرفته اند. در این میا برزیل با ۱۹ درصد افزایش نسبت به سال قبل از بیشترین میزان رشد سطح زیر کشت محصولات تراریخته برخوردار برود. در همین سال سه کشور پاکستا میانمار و سوئد برای اولین بار به کشرت محصرولات تراریخته در سطح تجاری اقدام نمودند. سویای تراریخته با اشغال ۷۳/۳ میلیون هکتار مهمترین گیاه زراعی تراریشته در سال ۲۰۱۰ بوده و پس از گیاهان تراریخته ذرت پنأه و کلزا قرار گرفته اند. آمار و ارقام نشا ن می دهد که محصولات دارای صفت مقاوم به علف کش نسبت به سایر محصولات تراریخته از سطح زیرکشت بیشتری برخوردار بودند. همچنین در این سال ارزش بازار جهانی محصولات تراریخته حدود ۱۱/۲ میلیون دلار ارزیابی شد.