سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

چکیده:

در سال های اخیر توجه ویژه ای به جهت دهی صنایع کوچک و متوسط به کمک روش خوشه های صنعتی شده است . به این منظور کشورهای مختلف از جمله ایران اقدام به اجرای پروژه ی توسعه خوشه ای نموده اند . خوشه گلاب و عرقیات گیاهی و دارویی میمند در استان فارس یکی از پروژه هایی است که از سال ۸۷ تا ۹۰ تحت برنامه توسعه خوشه ای بر اساس رویکرد یونیدو قرار گرفته است. در این تحقیق تلاش نمودیم تا با بررسی روند شاخص های اقتصادی از جمله میزان اشتغال ، میزان صادرات و … قبل و بعد از اجرای برنامه توسعه خوشه ها، ملاحظه نماییم کدام شاخص در طی این برنامه بیشترین تحول را داشته است و به ارزیابی خوشه گلاب و عرقیات گیاهی و دارویی میمند بپردازیم. به این منظور با توجه به مبانی نظری خوشه ها پرسشنامه ای با طیف لیکرت ۵ گزینه ای نیز تنظیم گردید و با در نظر گرفتن حجم کل جامعه، تعداد ۶۱ پرسشنامه به روش تصادفی ساده در میان ذینفعان خوشه توزیع شدو با نرم افزار spss 16 داده ها را تحلیل نمودیم. نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که اجرای برنامه ی توسعه خوشهای، از طریق اعمال سیاستهایی همانند سیاست های دستیابی به بازار های جدید جهت فروش محصولات به آن مناطق، ایجاد شبکه تامین مواد اولیه مناسب، شبکه توزیع و شبکه فروش در خوشه ، اعتماد سازی، آموزش و افزایش سطح تکنولوژی یا بهکارگیری دستگاه های جدید ، توانسته است روی خوشه اثرگذار باشد و در نهایت باعث ایجاد رویکرد صادراتی در خوشه میمند شده است. ارزیابی کلی درباره این خوشه بیانگراین است که اقدامات صورت گرفته در زمینه دستیابی به بازارهای جدید نسبت به سایر موارد، اثرگذارتر بوده است.