سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضوان لک – کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی

چکیده:

دراین پژوهش آثار افزودن اسید آسکوربیک خارجی بردورقم RGS Hayola 401 از گیاه کلزاBrassica napus L رشد یافته تحت تنش شوری مورد بررسی قرارگرفت تیمارها یاعمال شده شامل غلظت ها یمختلف نمک کلرید سدیم ۱۵۰و۱۰۰و۷۵mM و تیمارهای نمک بعلاوه تیمار آسکوربات ۰/۲mM بود آزمایشات برروی گیاهان ۱۰و۲۰ روزه و کشت یافته درمحیط کشت هیدروپونیک هوگلند و با سه تکرار درشرایط یکسان ازمایشگاهی و ضریب اطمینان ۹۵درصد انجام گردید دراین بررسی میزان محتوای نسبی آب RWC سرعت رشد نسبی RGR سرعت ماده سازی خالص NAR و نسبت سطح برگ LAR درگیاهک ها با افزایش شوری کاهش یافت تحت تنش شوری مقادیر کلروفیل های a,b کاهش یافت که کاهش درکلروفیل b بیشتر بود با مقایسه دو رقم کاهش شدیدتر دررقم RGS مشاهده شد. برطبق نتایج افزودن تیمار اسکوربات به تیمارهای مختلف شوری مقادیر شاخصهای رشد و کلروفیل ها را افزایش داد و اثرات مخرب شوری را تعدیل کرد.