سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

قربان محبوبی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده:

آثار معماری به مثابه نظامهایی هستند که فرهنگ سمازنه خود را به مدد تکنیکهای ساخت به منصه ظهور می رسانند و بخشی از تاریخ تمدن یک ملت را تشکیل میدهند به نظر می رسد دردوران صنعتی پذیرش قوانین و مقررات کل نگرانه درحوزه ساخت و ساز اجتناب ناپذیر است و لیکن بایستی آثار ناخواسته این موضوع برجریان معماری هرسرزمینی ارزیابی و راه کارهای متناسب درجهت ایجاد یا توسعه شهرهایی با هویت زمانی و مکانی معین ارایه گردد بدین منظور با عنایت به ارزشهای بافت شهری مراغه به عنوان شهری تاریخی و مبین سنت معماری بومی آذربایجان به شناسایی اثرات اجرای مقررات ملی ساختمان برمعماری محلی این شهر و روشهای هماهنگ سازی با بومی سازی این مقررات درچهارچوب چهار بخش زیرپرداخته می شود معرفی بافت تاریخی و معماری محلی مراغه تاثیر فعالیت هایه عمرانی معاصر برمعماری بومی سیمای شهری و شبکه دسترسی ها راه کارهای هماهنگ سازی نسبی مقررات ملی ساختمان با شرایط منطقه ای و اقلیمی آذربایجان شمال غرب. گردآوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش تواما بصورت میدانی و اسنادی بوده و با توجه به ماهیت تحقیق از روش توصیفی – تحلیلی بهره برده ایم