سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

الهام فاریابی – هیئت علمی دانشگاه پیام نوراستان لرستان – ازنا

چکیده:

ترکیبات آللوپاتیک در تنوع زیستی، پایداری و توانایی تولید اکوسیستم های زراعی نقش مهمی بر عهده دارند و به عنوان وسیله ای برای درک روابط متقابل گیاهان در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی توجه زیادی را به خود جلب نموده است. این آزمایش به منظور ارزیابی اثر آللوپاتیک عصاره آبی اندام های هوایی توق بر جوانه زنی، رشد گیاهچه و سبزشدن گیاه دارویی گشنیز اجرا گردید . آزمایش درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد .نتایج تجزیه واریانس نشان داد که عصاره آبی اندام های مختلف توق بر درصد و سرعت جوانه زنی و وزن خشک ساقه چه تاثیری نداشته است ولی بر طول ساقه چه و ریشه چه، وزن خشک ریشه چه و گیاهچه و درصد و سرعت سبز شدن تاثیر معنی دار داشت.