سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عزیزآقا پرهام – دانش آموخته کارشناسی ارشد
میرعلی سیدمعصومی خیاوی – مدرس مدعو دانشگاه پیام نور مشگین شهر

چکیده:

این تحقیق به منظور آثار متقابل ژنوتیپ و محیط و نحوه عوامل محیطی برخصوصیات زراعی و عملکرد ۸ لاین و رقم پیشرفته گندم نان با ساختار ژ«تیکی متفاوت در طول دو سال زراعی ۸۷-۸۶ و ۸۸-۸۷ در دو منطقه گرمسیر استان اردبیل شامل پارس آباد مغان و بیله سوار درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید پس از اطمینان از یکنواختی اشتباهات آزمایشی تجزیه واریانس مرکب داده های عملکرد دانه با فرض تصادفی بودن اثر سال و مکان و ثابت بودن اثر ژنوتیپ انجام گردید نتایج حاصل از تجزیه مرکب حاکی از اختلاف معنی دار بین ژنوتیپ ها و محیط ها و همچنین اثرات متقابل سال×مکان ×ژنوتیپ بود درسال اول و درایستگاه بیله سوار ژنوتیپ شماره ۵ و درمحیط دوم بیله سوار سال دوم ودرمحیط چهارم سال دوم پارس آباد ژنوتیپ شماره ۷ بیشترین میزان عملکرد را درمقایسه با سایر ژنوتیپ ها داشتند درمحیط سوم رقم شماره ۳ با وجود عملکرد بالا نسبت به سایر ارقام اختلاف معنی داری با رقم شاهد نداشت.